Badanie BARI (Bypass Angioplasty Revascularization Investigation) zostało rozpoczęte 10 lat temu by wykazać różnicę w długoterminowych korzyściach pomiędzy przezskórną balonoplastyką wieńcową a zabiegiem wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG). Obecnie możemy się przyjrzeć rezultatom po 10 letnim okresie obserwacji. Wyniki 10 letnie są bardzo zbliżone do tych, które zaobserwowano w tym samym badaniu po 5 latach. Zarówno wczesne jak i późne wyniki obserwacji pokazują, że nie ma różnicy w przeżywalności i częstości zawałów serca pomiędzy osobami poddanymi CABG i balonoplastyce. Jedynym odstępstwem od tych wyników była grupa diabetyków. Otóż w przypadku osób chorych na cukrzycę wykazano, że zabieg CABG znacząco bardziej redukuje ryzyko śmierci i śmiertelnego zawału serca. Wiele ...