Rak płuca wciąż pozostaje problemem epidemiologicznym o zasięgu światowym. Nowotwory płuca nadal stanowią przyczynę ok. 25% zachorowań i ok. 30% zgonów z powodu złośliwych nowotworów w Polsce. U większości chorych (80%) rozpoznaje się raka niedrobnokomórkowego płuca (NDRP) w stadium zaawansowania I lub II, resekcja chirurgiczna pozostaje jedyną dostępna metodą leczniczą. Mediana przeżycia pacjentów, którzy nie poddają się operacji wynosi mniej niż 1 rok. Na łamach najnowszego wydania JAMA pojawiły się wyniki prospektywnego badania, którego celem była identyfikacja potencjalnie modyfikowalnych czynników kwalifikujących pacjentów z nowo rozpoznanym rakiem płuca we wczesnym stadium zaawansowania do operacji. Dodatkowo autorzy postawili sobie pytanie, dlaczego chorzy rasy czarnej rzadziej ...