U pacjentów z posocznicą, ciężką posocznicą lub wstrząsem septycznym obserwuje się często odchylenia w parametrach krzepnięcia i fibrynolizy, obejmujące aktywację układów komplementu i krzepnięcia.
Wprowadzenie Posocznica jest zespołem indukowanym zakażeniem, opisywanym jako grupa symptomów i objawów klinicznych takich jak gorączka lub hypotermia, leukocytoza lub leukopenia, tachykardia i tachypnoe [1]. Jeżeli ze stanem tym związana jest niewydolność układu narządów, posocznica uważana jest za ciężką. U pacjentów z posocznicą, ciężką posocznicą lub wstrząsem septycznym obserwuje się często odchylenia w parametrach krzepnięcia i fibrynolizy, obejmujące aktywację układów komplementu i krzepnięcia [2,3]. Ta grupa pacjentów może rozwinąć zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniow...