Wykonanie kolonoskopii lub kolonografii tomografii komputerowej (CTC, computed tomographic colonography) wymaga obecnie odpowiedniego przygotowania pacjenta, celem właściwego uwidocznienia jelita. Powoduje to zmniejszenie dostępności tych badań jak również wzrost kosztów. Obecnie podejmuje się próby wykonana CTC bez wcześniejszego przygotowania pacjenta za pomocą środków przeczyszczających. Zalis i wsp. opublikowali na łamach Annals of Internal Medicine wyniki badania, w którym porównywano skuteczność kolonoskopii i kolonografii TK bez przygotowania środkami przeczyszczającymi w diagnostyce zmian jelita grubego. Do badania włączono 605 pacjentów w wieku 50 – 85 lat z umiarkowanym ryzykiem rozwoju raka jelita grubego. Oceniano skuteczność w wykrywaniu gruczolaków większych niż 6 mm., 8 m...