Wysoka agresywność czerniaka powoduje, że wciąż w większości przypadków rozpoznanie i leczenie następuje już w zaawansowanym stadium choroby. Mimo wdrożenia agresywnej chemioterapii, chorzy mają wysokie ryzyko nawrotu, dlatego też konieczne jest wczesne wykrywanie epizodów wznowy. Na łamach Annals of Surgery Beasley i wsp. opublikowali wyniki dwuośrodkowego randomizowanego badania, do którego włączono 97 chorych z czerniakiem o lokalizacji kończynowej w stadium IIIB/IIIC, leczonych metodą izolowanej perfuzji. Przed włączeniem terapii i następnie w odstępach 3-miesięcznych wykonywano u tych pacjentów nich FDG PET/CT. Odpowiedź kliniczną oceniano po 3 miesiącach od zakończenia leczenia. Całkowita odpowiedź (CR) wystąpiła u 33% (32/97) pacjentów. Badanie FDG PET/CT pozwoliło na prawidłową ...