Podczas 12 Europejskiej Konferencji Udarowej odbywającej sie w Walencji zaprezentowano pracę, w której analizowano 3-miesięczne wyniki leczenia pacjentów z udarem niedokrwiennym przyjętych do 6 godzin od wystapienia objawów, u których w leczeniu zastosowano ReoPro.
Podczas 12 Europejskiej Konferencji Udarowej odbywającej sie w Walencji zaprezentowano pracę, w której analizowano 3-miesięczne wyniki leczenia pacjentów z udarem niedokrwiennym przyjętych do 6 godzin od wystapienia objawów, u których w leczeniu zastosowano ReoPro. Należeli oni do grupy leczonej w ramach programu AbESTT. W obserwacji odległej u istotnie większego odsetka pacjentów, którzy otrzymali ReoPro odnotowano poprawę objawów neurologicznych, mierzoną w skali Rankina.

Udar mózgowy (w 80% niedokrwienny) ...