W najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Cardiology Society, ESC) z września 2015 roku, dotyczących infekcyjnego zapalenia wsierdzia utrzymuje się trend do ograniczenia profilaktyki antybiotykowej, którą należy stosować wyłącznie u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka tej choroby i tylko przed zabiegami stomatologicznymi związanymi z wysokim ryzykiem wystąpienia tego groźnego powikłania. Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) jest chorobą rozwijająca się wskutek – najczęściej bakteryjnego – zakażenia wsierdzia. Najczęściej rozwija się w obrębie zastawek, ale może dotyczyć także jam serca, dużych naczyń krwionośnych oraz ciał obcych w sercu (np. elektrod, implantowanego kardiowertera-defibrylatora, sztucznych zastawek, cewników donaczyniowych). Pomimo ogr...