Do najgroźniejszych późnych powikłań po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych należy przewlekła choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (graft-versus-host disease – GVHD). Jak zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia? W najnowszym wydaniu czasopisma NEJM ukazały się wyniki prospektywnego, wieloośrodkowego, randomizowanego badania klinicznego oceniającego skuteczność stosowania thymoglobuliny (anti-human T-lymphocyte immunoglobulin – ATG) jako elementu leczenia mieloablacyjnego w profilaktyce wystąpienia GVHD. Do badania włączono 168 pacjentów w 27 ośrodkach. Pacjentów przydzielono w sposób losowy (w stosunku 1:1) do grupy otrzymującej lub nie otrzymującej ATG. W trakcie obserwacji (mediana – 24 miesiące) stwierdzono wystąpienie GVHD u 32,2% badanych osób (95% CI 22,1-46,7) w gru...