Wstęp. Zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej (ang. abdominal compartment syndrome, ACS) jest zbiorem negatywnych konsekwencji, wynikających z obecności nadciśnienia wewnątrzbrzusznego (ang. intra-abdominal hypertension, IAH), prowadzących do niewydolności wielonarządowej (ang. multiple organ failure, MOF). W świetle konsensusu ustalonego w 2004 roku przez międzynarodową grupę ekspertów IAH i ACS są definiowane jako:

– IAH – ciśnienie wewnątrzbrzuszne (ang. intra-abdominal pressure, IAP) > 12 mmHg

– ACS – IAP > 20 mmHg z cechami towarzyszącej niewydolności narządowej [1].

Związek ciśnienia wewnątrzbrzusznego z powstawaniem dysfunkcji narządów był przedmiotem badań naukowych od połowy XIX wieku, kiedy to francuski lekarz i wynalazca – Ét...