Wstęp. Zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej (ang. abdominal compartment syndrome, ACS) stał się w ostatnich latach coraz wyraźniej dostrzeganym problemem u pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej. Wśród czynników etiologicznych ASC wymieniane są m. in. [1-4]:

– zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy brzusznej i miednicy (także odma otrzewnowa podczas laparoskopii) – wodobrzusze

– uraz wielonarządowy

– oparzenia

– masywna resuscytacja płynowa

– czy też zapalenie trzustki.

Zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej rozpoznawany jest przy współistnieniu dysfunkcji narządu związanej z obecnością ciśnienia wewnątrzbrzusznego (ang. intra-abdominal pressure, IAP) > 20 mmHg [1]. Patofizj...